Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Motywujące cytaty Bruce'a Lee

Motywujące cytaty Bruce'a Lee

15473454c84092f1.gif

Bruce Lee to nie tylko owiana aurą tajemnicy gwiazda kina kopanego rodem z Hong Kongu, ale też autor wyjątkowo trafnych przemyśleń, które w niejednym z nas obudzą ducha walki.


"Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem."

"Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw."

"Nie oba­wiam się ko­goś, kto tre­nuje 10000 kop­nięć, ale te­go, który 10000 ra­zy tre­nował jed­no kopnięcie."

"Nie nau­czysz się pływać, nie wchodząc do wody."

Bruce_Lee_Pic_1.jpg

"Bądź jak wo­da – przys­to­sowu­je się do każde­go naczy­nia, a może zniszczyć skałę. Wo­da może płynąć, al­bo niszczyć. Bądź wodą, mój przyjacielu."

"Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko."

"Wyg­ry­waj bez pychy, przeg­ry­waj bez urazy."

"Wal­ka unik­nięta to wal­ka zwyciężona."

"Zaw­sze bądź sobą, wy­rażaj siebie, miej wiarę w siebie, nie poszu­kuj ludzi suk­ce­su po to aby stać się ko­pią ich osobowości."

7130-bruce-lee-celebrity-wallpaper.jpg

"Ty­powy człowiek jest zlep­kiem ru­tyny, idei i tradycji. 

"Wyt­rzy­małość można szyb­ko stra­cić jeśli przes­ta­nie się pra­cować nad jej utrzymaniem."

"Po­nad wszys­tko, nie us­ta­laj og­ra­niczających reguł."

"Pus­tka jest tym, co znaj­du­je się między „tym”, a „tam­tym”. Pus­tka za­wiera wszys­tko, nie ma prze­ciwieństwa. Nicze­go nie wyk­lucza, nicze­mu nie przeczy. To jest żyjąca pus­tka po­nieważ wy­wodzą się z niej wszys­tkie for­my. I każdy, kto tę pus­tkę zro­zumie będzie nat­chniony życiem, siłą i miłością do wszystkiego."

bruce+lee+1.jpg

"Można funkcjonować swobodnie i całkowicie, tylko jeśli się jest „ponad systemem”. Człowiek poważnie poszukujący prawdy nie ma żadnego stylu. On żyje jedynie w tym, co jest."

"W nauce w końcu wróciliśmy do pre-sokratejskiego filozofa Heraklita, który powiedział: wszystko jest strumieniem, potokiem, procesem. Nie ma żadnych „rzeczy”. BEZPRZEDMIOTOWOŚĆ w języku Wschodu to „brak rzeczy”. Na Zachodzie myślimy o bezprzedmiotowości jako o próżni, pustce i braku egzystencji. We wschodniej filozofii i nowoczesnej fizyce „bezprzedmiotowość” i „brak rzeczy” to proces nieustannego ruchu."

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…